+421 911 566 378 info@tatratender.sk

INTEGROVANÝ SYSTÉM MANAŽÉRSTVA

Integrovaný systém manažérstva je systém riadenia spoločnosti manažmentom spoločnosti, ktorý v sebe integruje riadenie (manažérstvo) všetkých zložiek podnikateľskej činnosti organizácie do jedného uceleného (integrovaného) systému s cieľom optimálneho plnenia poslania, cieľov organizácie a oprávnených požiadaviek zainteresovaných strán.
Integrovaný systém manažérstva spoločnosti Tatra Tender s. r. o. tvoria:

no open
Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001

1.6.1 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Systém manažérstva kvality sa sústreďuje na dosahovanie výsledkov týkajúcich sa cieľov kvality, uspokojujúcich potreby, očakávania a požiadavky zainteresovaných strán. Využívanie systému manažérstva kvality stimuluje organizáciu analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijateľného pre zákazníka a udržať tieto procesy pod kontrolou.

Systém manažérstva kvality môže poskytnúť rámec na trvalé zlepšovanie s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia spokojnosti zákazníka a spokojnosti ďalších zainteresovaných strán. Poskytuje dôveru organizácii a jej zákazníkom, že organizácia je schopná poskytovať produkty, ktoré trvalo spĺňajú požiadavky.

„Politika Kvality“

Certifikát ISO 9001 (SJ)

Certifikát ISO 9001 (AJ)

 

Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001

1.6.2 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Systém environmentálneho manažérstva rieši sprehľadnenie, systémový prístup a zabezpečenie aj nepriamych súvislostí environmentálnej ochrany tak, aby celý systém bol čo najefektívnejší. Zabezpečuje plánovité riešenie problémov, dostatočné kompetencie, zdroje a informácie, navrhuje environmentálne najvhodnejšie prevádzkové postupy a pomáha pri rozhodovaní v bežných aj mimoriadnych situáciách. Zaisťuje hodnotenie dosiahnutého stavu a prijímanie nápravných a preventívnych opatrení, a tak umožňuje neustále zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrany.
„Environmentálna politika“

Certifikát ISO 14001 (SJ)

Certifikát ISO 14001 (AJ)

Systém manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

1.6.3 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

Zvyšuje protikorupčné povedomie a aktivizuje protikorupčné správanie zamestnancov, zdôrazňuje ochranu etického konania pri dodržiavaní platných právnych predpisov a zakazuje akékoľvek korupčné konanie.
Spoločnosť Tatra Tender s. r. o. sa zaviazala zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva proti korupcii tak, aby boli splnené požiadavky normy ISO 37001.
„Protikorupčná politika“

Certifikát ISO 37001 (SJ)

Certifikát ISO 37001 (AJ)

no open
Systém manažérstva kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001

1.6.1 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA KVALITY

Systém manažérstva kvality sa sústreďuje na dosahovanie výsledkov týkajúcich sa cieľov kvality, uspokojujúcich potreby, očakávania a požiadavky zainteresovaných strán. Využívanie systému manažérstva kvality stimuluje organizáciu analyzovať požiadavky zákazníka, definovať procesy, ktoré prispievajú k vytvoreniu produktu prijateľného pre zákazníka a udržať tieto procesy pod kontrolou.

Systém manažérstva kvality môže poskytnúť rámec na trvalé zlepšovanie s cieľom zvýšiť pravdepodobnosť dosiahnutia spokojnosti zákazníka a spokojnosti ďalších zainteresovaných strán. Poskytuje dôveru organizácii a jej zákazníkom, že organizácia je schopná poskytovať produkty, ktoré trvalo spĺňajú požiadavky.

„Politika Kvality“

Certifikát ISO 9001 (SJ)

Certifikát ISO 9001 (AJ)

 

Systém environmentálneho manažérstva v zmysle požiadaviek normy ISO 14001

1.6.2 SYSTÉM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA

Systém environmentálneho manažérstva rieši sprehľadnenie, systémový prístup a zabezpečenie aj nepriamych súvislostí environmentálnej ochrany tak, aby celý systém bol čo najefektívnejší. Zabezpečuje plánovité riešenie problémov, dostatočné kompetencie, zdroje a informácie, navrhuje environmentálne najvhodnejšie prevádzkové postupy a pomáha pri rozhodovaní v bežných aj mimoriadnych situáciách. Zaisťuje hodnotenie dosiahnutého stavu a prijímanie nápravných a preventívnych opatrení, a tak umožňuje neustále zlepšovanie životného prostredia a jeho ochrany.
„Environmentálna politika“

Certifikát ISO 14001 (SJ)

Certifikát ISO 14001 (AJ)

Systém manažérstva proti korupcii v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

1.6.3 SYSTÉM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII

Zvyšuje protikorupčné povedomie a aktivizuje protikorupčné správanie zamestnancov, zdôrazňuje ochranu etického konania pri dodržiavaní platných právnych predpisov a zakazuje akékoľvek korupčné konanie.
Spoločnosť Tatra Tender s. r. o. sa zaviazala zabezpečovať, udržiavať a trvale zlepšovať systém manažérstva proti korupcii tak, aby boli splnené požiadavky normy ISO 37001.
„Protikorupčná politika“

Certifikát ISO 37001 (SJ)

Certifikát ISO 37001 (AJ)

DOHĽADOVÉ AUDITY A RECERTIFIKAČNÝ AUDIT

Jednou z priorít vedenia spoločnosti je potvrdiť stabilitu, zlepšovanie systému a plnenie požiadaviek ISO noriem. Preto spoločnosť absolvuje každoročné dohľadové audity a raz za tri roky audit recertifikačný. Tieto audity sú vykonávané nezávislou audítorskou certifikačnou spoločnosťou.
Manažment spoločnosti realizuje minimálne jedenkrát do roka proces preskúmania ISM, aby sa zabezpečila jeho trvalá vhodnosť, primeranosť a efektívnosť. Preskúmanie manažmentom je nevyhnutnou podmienkou pre úspešné absolvovanie externého auditu. Obsah preskúmania manažmentom je stanovený v zmysle smernice Príručka integrovaného systému manažérstva.

INTERNÉ AUDITY

Jedným zo základných nástrojov vedenia spoločnosti Tatra Tender s. r. o. pre zisťovanie funkčnosti, efektívnosti a neustáleho zlepšovania ISM v súlade s požiadavkami medzinárodných ISO noriem je jeho preverovanie prostredníctvom interných auditov.
V Tatra Tender s. r. o. sú pravidelne realizované audity v zmysle schváleného harmonogramu interných auditov ISM.
Predmetom auditov je preverenie zhody vykonávaných činností v rámci procesov s požiadavkami ISO noriem a požiadavkami príslušnej riadiacej dokumentácie.
Všetky prvky integrovaného systému manažérstva musia byť preverené v období do jedného roka.