+421 911 566 378 info@tatratender.sk

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní. Sme odborníci na obstarávania v oblasti energetickej efektívnosti.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

So zavedeným SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA KVALITY v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, SYSTÉMOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 a SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

 

CERTIFIED COMPANY

with established QUALITY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 9001, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 14001 and ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 37001

VEREJNÉ OBSTARÁVANIE JE NAŠA PRÁCA AJ HOBBY

Sme právnici špecializujúci sa na právo verejného obstarávania. Už viac ako 10 rokov pomáhame našim klientom byť úspešní. Sme odborníci na obstarávania v oblasti energetickej efektívnosti.

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

CERTIFIKOVANÁ SPOLOČNOSŤ

So zavedeným SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA KVALITY v zmysle požiadaviek normy ISO 9001, SYSTÉMOM ENVIRONMENTÁLNEHO MANAŽÉRSTVA v zmysle požiadaviek normy ISO 14001 a SYSTÉMOM MANAŽÉRSTVA PROTI KORUPCII v zmysle požiadaviek normy ISO 37001

 

CERTIFIED COMPANY

with established QUALITY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 9001, ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 14001 and ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEM according to ISO 37001

ŠPECIALIZÁCIE

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

Spravidla ide o modernizáciu objektov a zariadení, ktorá vedie k zníženiu nákladov na spotrebu energií a súvisiacich prevádzkových nákladov. Náklady na modernizáciu, ktorú podľa potrieb prijímateľa navrhne, naprojektuje, realizuje a financuje poskytovateľ, sa splácajú úplne alebo z časti z budúcich úspor, za ktoré sa poskytovateľ služby zaručí. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie poskytuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, že by nastal výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor.

Energeticky efektívne verejné obstarávanie má okrem ekonomických aj pozitívne environmentálne dopady vyplývajúce jednak zo samotnej úspory energie a tiež z preferovania obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnej a geotermálnej.

NAŠE REFERENCIE

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre Slovenské elektrárne, a.s. v období rokov 2009 až 2012 vypracovala viaceré vnútorné smernice riadenia procesov verejného obstarávania, vzorovú dokumentáciu pre verejné obstarávanie a poskytovala ďalšie konzultačné služby v oblasti verejného obstarávania.

Slovenské elektrárne

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. pre nás úspešne zrealizovala obstaranie špecifickej a odborne vysoko náročnej zákazky, ktorej predmetom bol návrh a realizácia opatrení na zníženie energetickej náročnosti a modernizácia tepelno-technických zariadení a budov metódou Energy Performance Contracting (EPC).

MUDr. Pavol Džodla, MBA

Riaditeľ

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zrealizovala pre viacero ústavov SAV desiatky obstarávaní financovaných z nenávratných finančných príspevkov. Všetky služby boli poskytnuté úspešne a na vysokej profesionálnej úrovni.

doc. Ing. Miroslav Boča, PhD.

riaditeľ , Ústav anorganickej chémie

Spojte sa s nami.
Na začiatku úspešného riešenia je ľudský kontakt.