+421 911 566 378 info@tatratender.sk

ETICKÝ KÓDEX

Pri pôsobení na verejnosti i v obchodnom prostredí je cieľom spoločnosti udržať dobrú povesť spoločnosti a napĺňať plán prosperity a rastu. Konkrétnou podobou tohto procesu je prejav odhodlania uskutočňovať našu podnikateľskú činnosť v súlade s právnymi predpismi a najvyšším štandardom podnikateľskej etiky.
Etický kódex dodávateľa

Spoločnosť Tatra Tender s.r.o. zadefinovala 01.01.2021 princípy spolupráce s dodávateľmi založené na Etickom kódexe dodávateľa.

eticky kodex dodávateľa

Etický kódex spoločnosti Tatra Tender s.r.o. je súčasťou pracovného poriadku a je záväzný pre všetkých zamestnancov, členov orgánov spoločnosti a iné osoby konajúce v mene spoločnosti, ako aj pre spoločnosť samotnú.
Spoločnosť sa vo svojej činnosti pridržiava štandardných morálnych a etických princípov a prípadné rozpory môže pomocou etického kódexu kontrolovať.