+421 911 566 378 info@tatratender.sk

RIEŠENIA PRE VÁS

NAŠE SLUŽBY

Ak hľadáte najlepšie riešenie, spoľahnite sa na naše poradenstvo. Budeme vás krok za krokom viesť k úspechu, stačí len vedieť, čo chcete dosiahnuť.

Verejné obstarávanie

Svojim klientom z radov verejných obstarávateľov a obstarávateľov zabezpečujeme jednotlivé úkony pri realizácii procesu verejného obstarávania, úplný outsourcing verejného obstarávania a súvisiace doplnkové poradenské služby.
Pozrieť viac

A) Zabezpečenie jednotlivých úkonov pri realizácii procesu verejného obstarávania
Svojim klientom poskytujeme komplexné služby obstarávania konkrétnych zákaziek, na ktoré môžu následne nadväzovať všetky alebo vybrané nižšie uvedené výstupy:

 • Analýza konkrétnej zákazky s prihliadnutím na záujmy klienta, prípadne s prihliadnutím na druh, rozsah a časovanie obstarávania služby, práce alebo tovaru.
 • Odporúčanie najvhodnejšieho postupu pri zadávaní obstarávania služby, práce alebo tovaru.
 • Poskytnutie informácií o možnosti uplatnenia výnimky spod aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní a ich následná adaptácia.
 • Možnosť použitia nesúťažného postupu (priame rokovacie konanie) a následná realizácia tohto procesu.
 • Možnosť použitia osobitného súťažného postupu (súťažný dialóg, rokovacie konanie so zverejnením, inovatívne partnerstvo) a následná realizácia tohto procesu.
 • Analýza naplnenia definičných znakov koncesie.
 • Informácie o povinnosti/možnosti použitia Elektronického trhoviska (EKS).
 • Možnosť obstarania osobitného typu energetickej zákazky realizovanej metódou Energy Performance Contracting (EPC) a jej následná analýza.
 • Realizácia obstarávania konkrétnej zákazky vrátane plnenia informačných povinností.
 • Vypracovanie súťažných podkladov, zápisníc, vysvetlení a akýchkoľvek ďalších dokumentov súvisiacich s realizáciou verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní, prípadne aj s požiadavkami poskytovateľov nenávratných finančných príspevkov.
 • Zabezpečenie komunikácie so záujemcami, uchádzačmi, prípadne s poskytovateľom nenávratných finančných príspevkov za cieľom efektívneho riadenia procesu verejného obstarávania a dosiahnutia definovaných potrieb klienta.

B) Úplný outsourcing verejného obstarávania

V priebežnej súčinnosti s klientom preberieme úplnú správu procesu klientovho verejného obstarávania v rozsahu:

 • Podpory pri plánovaní verejného obstarávania klienta.
 • Realizácie jednotlivých verejných obstarávaní v súlade s definovanými potrebami klienta a v súlade s európskymi a slovenskými právnymi predpismi.
 • Ochrany záujmov klienta v revíznych postupoch pred Úradom pre verejné obstarávanie a v iných sporových konaniach týkajúcich sa jeho verejných obstarávaní.
 • Zabezpečovania archivácie dokumentácie vo verejnom obstarávaní.

C) Súvisiace poradenské služby

 • Poradenstvo zamerané na zlepšenie vnútornej organizácie a štruktúry procesu verejného obstarávania klienta. Na základe analýzy existujúceho stavu navrhneme opatrenia na jeho maximálne zefektívnenie, zosúladenie s právnymi predpismi, vrátane úpravy, resp. vytvorenie potrebnej internej legislatívy a vytvorenie alebo úpravu typových obstarávacích zmlúv.
 • Vypracovanie právnych stanovísk k otázkam aplikácie Zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich predpisov Európskej únie vo verejnom obstarávaní.
 • Sústavný monitoring novej legislatívy, rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie a ich aktuálne výklady, odporúčania na vybavenie žiadosti o nápravu a písomného stanoviska k námietkam.
 • Zastupovanie klienta v konaní pred Úradom pre verejné obstarávanie.

.

Služby záujemcom a uchádzačom

Svojim klientom z radov záujemcov, resp. uchádzačov o verejné zákazky poskytujeme komplexné služby od monitoringu vyhlásených súťaží relevantných k predmetu ich podnikania, cez komplexné riadenie prípravy ponúk až po analýzu slovenských právnych predpisov ako aj právnych predpisov Európskej únie upravujúcich oblasť verejného obstarávania.

Pozrieť viac

Svojim klientom z radov uchádzačov (záujemcov) o verejné zákazky poskytujeme nasledovné služby:

 • Monitoring vyhlásených súťaží a ich výsledkov v európskom a národnom vestníku, vypracovanie analýz, rozborov a odporúčaní na tieto analýzy.
 • Analýza relevantného trhu a odporúčanie zúčastniť sa plánovaných alebo aktuálne vyhlásených verejných obstarávaní s prihliadnutím na osobitosti predmetu podnikania klienta, resp. druhu, rozsahu a časovania obstarávania konkrétnej služby, práce alebo tovaru verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom.
 • Poradenstvo pri výbere subdodávateľov, členov konzorcia, vrátane podpory pri uzatvorení zmluvy s takýmito zmluvnými partnermi. 
 • Komplexné riadenie prípravy ponúk, príprava jednotlivých častí ponuky, pripomienkovanie znenia jednotlivých častí ponuky generovaných klientom, resp. ďalšími osobami zúčastnenými na príprave ponuky, finálna kontrola znenia ponuky a príprava návrhov zmlúv na obstaranie predmetu obstarávania.
 • Vypracovanie otázok k vyhláseným postupom, vypracovanie žiadostí o nápravu, námietok a stanovísk k nim.
 • Zastupovanie uchádzača v konaní voči verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi pred Úradom pre verejné obstarávanie.
 • Sústavný monitoring novej legislatívy, judikatúry Súdneho dvora EÚ, rozhodnutí súdov Slovenskej republiky a Úradu pre verejné obstarávanie a ich aktuálne výklady.

Komerčné obstarávanie

Svojim klientom z radov komerčných obstarávateľov poskytujeme komplexné služby od analýzy vnútornej organizácie procesu obstarávania až po úplný outsourcing obstarávacej agendy komerčného obstarávateľa.
Pozrieť viac

V oblasti komerčného obstarávania poskytujeme nasledovné služby:  

 • Analýzy vnútornej organizácie procesu obstarávania s cieľom jeho maximálneho zefektívnenia, vrátane tvorby interných smerníc a vytvorenia alebo úpravy typových obstarávacích zmlúv.
 • Analýza relevantných trhov a odporúčania na použitie postupov obstarávania s prihliadnutím na osobitosti predmetu podnikania klienta, resp. druhu, rozsahu a časovania obstarávania konkrétnej služby, práce alebo tovaru.
 • Poradenstvo pri realizácii obstarávania (nákupu), vrátane komplexného zabezpečenia procesu výberu zmluvného partnera a uzatvorenia zmluvy.
 • Úplný outsourcing obstarávacej agendy obstarávateľa.
h

Register partnerov verejného sektora

V zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora sú najmä ale nie len subjekty prijímajúce finančné prostriedky z verejných zdrojov alebo uzatvárajúce zmluvy podľa zákona o verejnom obstarávaní povinné byť registrované v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „Register“).

Pozrieť viac

Naša spoločnosť prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie REVICKÝ a partneri s.r.o. poskytuje v súvislosti so zápisom do Registra všetky služby oprávnenej osoby:

 • prvotný zápis partnera verejného sektora do Registra;
 • identifikáciu konečných užívateľov výhod a prípravu tzv. verifikačného dokumentu;
 • pravidelné overovanie aktuálnosti zapísaných údajov v Registri a samotnú aktualizáciu týchto údajov v Registri a
 • akékoľvek ďalšie služby a úkony súvisiace s povinnosťami partnerov verejného sektora podľa osobitného právneho predpisu.

Potrebujete poradiť?

Využite naše služby
a kontaktujte nás