+421 911 566 378 info@tatratender.sk

Od 1. februára 2017 nadobudol účinnosť nový zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora („Zákon“), ktorý stanovuje nové povinnosti subjektov pri čerpaní verejných financií a pri uzatváraní verejne financovaných zmlúv s verejným sektorom. Zákon zriaďuje osobitný register partnerov verejného sektora („Register“), do ktorého sa zapisujú partneri verejného sektora, koneční užívatelia výhod a tzv. oprávnené osoby spoluzodpovedné za správnosť údajov zapísaných v Registri.

Povinnosť subjektu byť zapísaný v Registri sa vzťahuje na každú fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá prijíma dotácie alebo plnenia financované z verejných zdrojov (štátny rozpočet, štátna alebo investičná pomoc, prostriedky obce a VÚC, fondy EÚ, zdroje zdravotnej poisťovne alebo zdroje iných subjektov financovaných z verejných zdrojov) a rovnako sa vzťahuje na subjekty, ktoré uzatvárajú zmluvu, ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní v platnom znení. Povinnosť zápisu v Registri sa ďalej vzťahuje tak priamo na prijímateľa verejných prostriedkov a ostatné vymenované subjekty, ako aj na ich subdodávateľov.

Povinnosť zápisu do Registra vzniká, ak výška poskytnutých finančných prostriedkov presiahne sumu 100.000,- €, pri jednorázových plneniach respektíve 250.000,- € za kalendárny rok, ak ide o opakujúce sa plnenia.

Okrem samotného partnera verejného sektora sa do Registra zapisujú aj tzv. koneční užívatelia výhod. Účelom zápisu konečných užívateľov výhod do Registra je identifikácia fyzických osôb, ktoré skutočne ovládajú alebo kontrolujú právnickú osobu a identifikácia fyzických osôb, v ktorých prospech právnická osoba vykonáva svoju činnosť alebo obchod, alebo ktoré majú právo na hospodársky prospech z podnikania právnickej osoby. V prípade, ak tieto osoby nemožno identifikovať, za konečných užívateľov výhod sa budú považovať členovia vrcholového manažmentu spoločnosti (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, prokurista, vedúci zamestnanci a pod.)

Podstatnou zmenou oproti predchádzajúcej úprave povinnosti zápisu do registra konečných užívateľov výhod je, že registráciu osoby do Registra môže po novom vykonať jedine tzv. oprávnená osoba. Oprávnenou osobou na účely registrácie môže byť jedine advokát, notár, banka, audítor alebo daňový poradca podnikajúci na Slovensku. Oprávnená osoba spolu s partnerom verejného sektora zodpovedajú za identifikáciu, overenie a správnosť údajov zapísaných v Registri.

Naša spoločnosť prostredníctvom partnerskej advokátskej kancelárie REVICKÝ a partneri s.r.o. poskytuje v súvislosti so zápisom do Registra všetky služby oprávnenej osoby:
–    prvotný zápis partnera verejného sektora do Registra;
–    identifikáciu konečných užívateľov výhod a prípravu tzv. verifikačného dokumentu;
–    pravidelné overovanie aktuálnosti zapísaných údajov v Registri a samotnú aktualizáciu týchto údajov v Registri a
–    akékoľvek ďalšie služby a úkony súvisiace s povinnosťami partnerov verejného sektora podľa Zákona.

Mgr. Juraj Revický LL.M.
advokát a konateľ oprávnenej osoby