+421 911 566 378 info@tatratender.sk

Dňa 07.10. 2021 parlament schválil zákon č. 395/2021, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony („novela“). Novela bola následne dňa 28.10.2021 podpísala prezidentkou Slovenskej republiky. Novela nadobudne účinnosť dňa 31. marca 2022, pričom výnimkou je povinnosť používať elektronické prostriedky zapísané v zozname elektronických prostriedkov (účinnosť od 1. augusta 2022) a povinnosti týkajúce sa  využívania odborných garantov vo verejnom obstarávaní (účinnosť od 31. marca 2024). Nižšie uvádzame podrobný prehľad zmien, ktoré novela prináša

Zmeny účinné od 31. 3. 2022

Zvýšenie finančných limitov podlimitných zákaziek (§ 5 ods. 3 ZVO)

 • Pri zákazkách na tovary (okrem potravín) a služby (okrem sociálnych služieb) zadávaných verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO sa limit zvyšuje zo 70 000 eur na 100 000 eur;
 • Pri zákazkách na tovary (okrem potravín) a služby (okrem sociálnych služieb) zadávaných verejným obstarávateľom podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO sa limit zvyšuje zo 70 000 eur na 180 000 eur;
 • Pri zákazkách na sociálne služby podľa prílohy č. 1 ZVO sa limit zvyšuje z 280 000 eur na 400 000 eur;
 • Pri zákazkách na stavebné práce sa limit zvyšuje zo 180 000 eur na 300 000 eur.

Zvýšenie finančného limitu tzv. zákaziek malého rozsahu, na obstarávanie ktorých sa ZVO nevzťahuje (§ 1 ods. 15 ZVO)

 • Limit zákaziek bez ohľadu na ich predmet sa zvyšuje z 5000 eur na 10 000 eur.

Zosúladenie povinnosti tzv. dotovaných osôb postupovať podľa ZVO so smernicou (§ 8 ZVO)

 • Novela prináša uvoľnenie pravidiel verejného obstarávania pre tieto subjekty, ktoré budú povinné postupovať postupmi podľa ZVO len v prípade obstarávania stavebných prác a/alebo služieb s nimi súvisiacimi.
 • Pravidlá sa uvoľňujú rovnako pre obstarávateľa dotovaného verejným obstarávateľom, ak mu tento poskytne viac ako 50 % finančných prostriedkov na obstaranie stavebných prác a/alebo služieb s nimi súvisiacich, ktoré nesúvisia s jeho „obstarávateľskou“ činnosťou podľa § 9 ods. 3 až 9 ZVO.

Legislatívne zakotvenie povinnosti uplatnenia sociálneho a zeleného verejného obstarávania (§  10 ods. 7 a 8 a § 2 ods. 5 písm. q) ZVO)

 • Popri zakotvení definície environmentálneho hľadiska sa upravuje povinnosť verejných obstarávateľov a obstarávateľov použiť okrem sociálnych hľadísk aj environmentálne hľadiská vo vymedzenom počte verejných obstarávaní (okrem zákaziek s nízkou hodnotou) realizovaných v kalendárnom roku, a to:
 • verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) ZVO je povinný použiť environmentálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaniach asociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní (t. j. 12 % zo všetkých ním realizovaných verejných obstarávaní v kalendárnom roku musí byť zelených a/alebo sociálnych),
 • verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) ZVO a obstarávateľ je povinný použiť environmentálne a/alebo sociálne hľadisko najmenej v 6 % verejných obstarávaní (t. j. 6 % zo všetkých ním realizovaných verejných obstarávaní v kalendárnom roku musí byť zelených a/alebo sociálnych).

Uvoľnenie pravidiel zverejňovania súhrnných správ v profile

 • Súhrnné správy o zmluvách, ktoré verejný obstarávateľ a obstarávateľ uzavrel uplatnením niektorej z výnimiek podľa § 1 ods. 2 až 14 ZVO, sa zverejňujú len vo vzťahu k zmluvám so zmluvnými cenami vyššími ako 10 000 eur, pričom túto povinnosť je možné splniť priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka (§  10 ods. 10 ZVO).
 • Súhrnné správy o zmluvách, ktoré verejný obstarávateľ uzavrel postupom podľa 109 a 110 ZVO, sa zverejňujú priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka (§  111 ods. 2 ZVO).
 • Súhrnné správy o zmluvách, ktoré verejný obstarávateľ uzavrel postupom podľa § 111a ZVO, sa zverejňujú priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka
  (§  111a ods. 5 ZVO).
 • Súhrnné správy o zmluvách, ktoré verejný obstarávateľ uzavrel postupom zadávania zákaziek s nízkou hodnotou, sa zverejňujú priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka (§ 117 ods. 10 ZVO).
 • Súhrnné správy o zmluvách, ktoré verejný obstarávateľ uzavrel postupom podľa § 118 ZVO, sa zverejňujú priebežne počas kalendárneho polroka alebo hromadne najneskôr do 60 dní po skončení kalendárneho polroka (§ 118 ods. 4 ZVO).

Rozšírenie okruhu hospodárskych subjektov, s ktorými je zakázané uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu (§ 11 ZVO)

 • Zákaz pre verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa uzavrieť zmluvu, ktorá je výsledkom verejného obstarávania, s vymedzenými hospodárskymi subjektami, ktorých koneční užívatelia výhod sú vymenovaní predstavitelia verejnej moci.

Zriadenie elektronickej platformy, ktorá nahrádza elektronické trhovisko
(§ 13 ZVO)

 • Ide o jednotnú a verejne dostupnú elektronickú platformu zadávania všetkých druhov podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou (ak sa pri nich oslovujú viacerí záujemcovia).
 • Súčasťou elektronickej platformy bude aj systém sledovania cien vytvárajúci cenové databázy, ktoré bude možné využiť pri určovaní predpokladanej hodnoty zákaziek.
 • Možnosť odosielania oznámení používaných pri nadlimitných zákazkách na zverejnenie (priamo) cez elektronickú platformu.

Sprísnenie lehoty uchovávania dokumentácie z procesu verejného obstarávania (§ 24 ZVO)

 • Pri zmluvách, koncesných zmluvách alebo rámcových dohodách, ktorých trvanie presiahne 10 rokov, verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ uchováva dokumentáciu do uplynutia 3 rokov odo dňa skončenia alebo zániku tejto zmluvy.

Legislatívne zakotvenie pre poskytovanie súčinnosti medzi verejnými obstarávateľmi a obstarávateľmi (§ 24 ods. 7 ZVO)

 • Novela zakotvuje možnosť zadávateľov verejných zákaziek navzájom spolupracovať, vymieňať si poznatky, skúsenosti a informácie potrebných pre  riadny  výkon  verejného  obstarávania.
 • Predmetom tejto súčinnosti sú poznatky, skúsenosti a informácie týkajúce sa ukončených verejných obstarávaní.

Úprava znenia podmienok účasti osobného postavenia (§ 32 ZVO a § 40 ods. 8 ZVO)

 • Spresňuje sa rozsah preukazovania vybraných podmienok účasti vo väzbe na sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt záujemcu alebo uchádzača.
 • V znení § 32 ZVO sa vypúšťajú podmienky účasti osobného postavenia podľa doterajších písm. g) a h), ktoré sa stávajú fakultatívnymi dôvodmi vylúčenia podľa § 40 ods. 8 ZVO

Precizovanie dokladov, ktorými je možné preukázať technickú alebo odbornú spôsobilosť podľa § 34 ods. 1 písm. b) bod 1 ZVO.

 • Uľahčenie preukazovania referencií v prípade, ak si verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ nesplnil povinnosť podľa § 12 ZVO.

Uľahčenie a zrýchlenie vyhodnocovania splnenia podmienky účasti týkajúcej sa referencií (§ 34 ods. 1 písm. a) a b) ZVO)

 • Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ posudzuje len tie referencie uvedené v Evidencii referencií, ktoré existujú v čase predloženia ponuky/žiadosti o účasť, a ktoré uchádzač alebo záujemca identifikuje vo svojej ponuke (§ 40 ods. 5 písm. a) ZVO).

Zakotvenie fakultatívnych dôvodov na vylúčenie záujemcu alebo uchádzača (§ 40 ods. 8 ZVO)

 • Existenciu uvedených dôvodov môže okrem záujemcov alebo uchádzačov verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ hodnotiť aj u tzv. poskytovateľov zdrojov, resp. kapacít.
 • V prípade existencie uvedených dôvodov u poskytovateľov zdrojov, resp. kapacít môže verejný obstarávateľa alebo obstarávateľ požiadať záujemcu alebo uchádzača o ich nahradenie.

Úprava „vzťahu“ k hospodárskym subjektom z tretích krajín, s ktorými nemá SR/EÚ uzavretú zmluvu zaručujúcu rovnaký a účinný prístup k verejnému obstarávaniu pre hospodárske subjekty so sídlom v SR (§ 10 ods. 4 ZVO, § 40 ods. 5 písm. e) ZVO a § 41 ods. 2 ZVO)

 • Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť požiadať záujemcu alebo uchádzača o nahradenie takéhoto hospodárskeho subjektu, ktorý je jeho treťou osobou (§ 40 ods. 5 písm. e) ZVO).
 • Verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ má možnosť požiadať záujemcu alebo uchádzača o nahradenie takéhoto hospodárskeho subjektu, ktorý je jeho subdodávateľ.

Spresnenie povinností uchádzača alebo záujemcu týkajúcich sa uplatnenia samoočisťovacieho mechanizmu (§ 40 ods. 9 ZVO)

 • Stanovuje sa povinnosť aktívnej spolupráce uchádzača alebo záujemcu s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom spočívajúcej v presnom objasnení dostatočnosti opatrení, ktoré prijal na vykonanie nápravy.
 • Ak uchádzač alebo záujemca vedel alebo mohol vedieť o dôvodoch na jeho vylúčenie, je povinný opatrenia na vykonanie nápravy uviesť vo svojej ponuke.

Zúženie negatívneho výpočtu kritérií na vyhodnotenie ponúk (§ 44 ods. 12 ZVO)

 • Vypustenie dĺžky záruky z kategórie nedovolených kritérií na vyhodnotenie ponúk.

Zrušenie možnosti hospodárskemu subjektu (nie uchádzačovi) predložiť výlučne jednu ponuku (§ 49 ods. 6 ZVO)

 • V prípade predloženia viacerých ponúk od toho istého uchádzača, bude pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa relevantná len ponuka, ktorá bola predložená ako posledná.
 • Novela umožní hospodárskym subjektom predložiť v súťaži ponuku samostatne ako uchádzač a zároveň aj ako člen skupiny dodávateľov.

Zjednodušenie administratívnej záťaže pre uchádzačov pri predkladaní kópií dokumentov tvoriacich ponuku (§ 49 ods. 7 a 8 ZVO)

 • Umožnenie predloženia (elektronických) kópií alebo scanov dokumentov bez potreby ich zaručenej konverzie.

Zjednodušenie zloženia a hlasovania komisie na vyhodnotenie ponúk
(§ 51 ods. 1 ZVO)

 • Členom komisie nemusí byť výlučne osoba, ktorá disponuje vzdelaním alebo odbornou praxou zodpovedajúcou predmetu zákazky.
 • Hlasovanie komisie nevyžaduje fyzickú prítomnosť členov komisie na jednom mieste v rovnakom čase.
 • Povinnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa doplniť člena/členov komisie, ak sa ich počet zníži pod minimálny zákonný počet.

Obmedzenie rozsahu informácií zverejňovaných pri otváraní ponúk
(§ 52 ods. 2 ZVO)

 • Nezverejňujú sa informácie umožňujúce identifikovať jednotlivých uchádzačov, ktorí predložili ponuku.

Na elektronickej aukcii sa zúčastnia iba uchádzači, ktorí spĺňajú podmienky účasti (§ 54 ods. 6 ZVO)

 • Verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný pred uskutočnením elektronickej aukcie vyhodnotiť aj splnenie požadovaných podmienok účasti a neexistenciu dôvodov na vylúčenie.

Úprava postupu verejného obstarávateľa a obstarávateľa po vyhodnotení ponúk

 • Špecifikovanie povinných obsahových náležitostí informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk pre dotknutých uchádzačov (§ 55 ZVO).
 • Možnosť uzavretia zmluvy v prípade podania námietok (len pri postupe zadávania podlimitných zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, ktorých PHZ je vyššia ako 800 000 eur a nižšia ako 3 000 000 eur (§ 56 ods. 6 ZVO).
 • Možnosť uskutočniť rokovanie s úspešným uchádzačom o znížení zmluvnej ceny pred podpisom zmluvy (§ 56 ods. 8 ZVO).

Vypustenie povinnosti zdôvodniť nezrušenie verejného obstarávania v prípade predloženia jednej ponuky (§ 57 ods. 2 ZVO)

Dynamický nákupný systém (§ 58 až 61 ZVO)

 • Možnosť uzavretia rámcovej dohody s jedným hospodárskym subjektom najviac na 6 mesiacov.
 • Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nemusí zriadiť komisiu na vyhodnocovanie ponúk.
 • Otváranie ponúk je neverejné, pričom verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezasiela zápisnicu z otvárania ponúk.
 • Verejný obstarávateľ a obstarávateľ nezverejňuje v profile predložené ponuky, zápisnicu z otvárania ponúk, zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti a zápisnicu z vyhodnotenia ponúk.

Nadlimitné priame rokovacie konanie (§ 82 ZVO)

 • Úprava konkrétnych podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré je verejný obstarávateľ a obstarávateľ povinný vyhodnocovať.

Zavedenie osobitného režim zadávania nadlimitných aj podlimitných zákaziek na sociálne a iné osobitné služby (§ 107a a § 111a ZVO)

Zmena úpravy postupov zadávania podlimitných zákaziek

 • Postup zadávania zákazky s využitím elektronického trhoviska nahrádza zjednodušený postup pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby (§ 109 až 111 ZVO).
 • Postup zadávania zákazky bez využitia elektronického trhoviska nahrádza bežný postup pre podlimitné zákazky (§ 112 až 116 ZVO).
 • Zavedenie zjednodušeného postupu pre zákazky na sociálne a iné osobitné služby (§ 111a ZVO).

Bežný postup zadávania podlimitných zákaziek (§ 112 až 116 ZVO)

 • Povinnosť zadávania cez elektronickú platformu.
 • Odosielanie oznámení používaných pri podlimitných zákazkách na zverejnenie (priamo) cez elektronickú platformu.
 • Skrátenie lehôt na predkladania ponúk.
 • Verejný obstarávateľ odosiela súťažné podklady na uverejnenie spolu s výzvou na predkladanie ponúk cez elektronickú platformu.
 • Možnosť verejného obstarávateľa poskytnúť vysvetlenie súťažných podkladov jedným úkonom.
 • Dynamický nákupný systém zriaďuje verejný obstarávateľ prostredníctvom elektronickej platformy.
 • Úrad pre verejné obstarávania zverejní oznámenie o výsledku verejného obstarávania vo Vestníku do 7 pracovných dní odo dňa jeho odoslania.

Podlimitné priame rokovacie konanie (§ 115 ZVO)

 • Úprava konkrétnych podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, ktoré je verejný obstarávateľ povinný vyhodnocovať.
 • Nový dôvod na uplatnenie priameho rokovacieho konania – nemožnosť dodávateľa realizovať predmet zákazky. V týchto prípadoch bude verejný obstarávateľ oprávnený uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý sa v súťaži umiestnil ako ďalší v poradí, pričom cena nesmie byť vyššia o viac ako 20 % z pôvodnej ceny. Verejný obstarávateľ je povinný v tomto prípade predložiť Úradu pre verejné obstarávanie príslušnú dokumentáciu a v profile uverejniť zdôvodnenie použitia priameho rokovacieho konania.
 • V prípade využitia postupu priame rokovacie konanie nie je verejný obstarávateľ povinný použiť elektronickú platformu.

Postup zadávania zákaziek s nízkou hodnotou (§ 117 ZVO)

 • Povinnosť elektronického postupu v prípade, ak sa verejný obstarávateľ rozhodne osloviť viaceré hospodárske subjekty (okrem v špecificky stanovených prípadoch).
 • Povinnosť zadávania týchto zákaziek prostredníctvom elektronickej platformy závisí od stanovenej hodnoty predpokladanej hodnoty zákazky.
 • Zavedenie možnosti vyhradenia práva účasti podľa § 108 ods. 2 ZVO.

Žiadosť o nápravu

 • Elektronické prostriedky musia umožňovať jej doručenie v elektronickej podobe (§ 20 ods. 11 písm. h) ZVO).
 • Verejný obstarávateľ nemá povinnosť zaoberať sa opakovanou žiadosťou v rovnakej veci toho istého žiadateľa.

Konanie o preskúmanie úkonov kontrolovaného

 • Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu musia umožňovať jej doručenie v elektronickej podobe (§ 20 ods. 11 písm. h) ZVO)
 • Zavedenie lehoty na začatie kontroly po uzavretí zmluvy.

Námietky (§ 170 a nasl. ZVO)

 • Nástroje a zariadenia používané na elektronickú komunikáciu musia umožňovať jej doručenie v elektronickej podobe kontrolovanému (§ 20 ods. 11 písm. h) ZVO)
 • Člen skupiny dodávateľov je oprávnený podať námietky len v prípade, ak ich podáva za túto skupinu dodávateľov, pričom je povinný predložiť písomné oprávnenie na uskutočnenie tohto úkonu v mene ostatných členov skupiny dodávateľov.
 • Zavedenie zákazu podávať nedôvodné námietky, definície nedôvodnej námietky a tomu zodpovedajúcemu (novému) dôvodu zastavenia konania o preskúmanie úkonov kontrolovaného.
 • Úprava spôsobu a podoby podávania námietok.
 • Možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa vykonať nápravu vo veci po doručení námietky aj v prípadoch, ak tejto námietke predchádzala žiadosť o nápravu.
 • Možnosť verejného obstarávateľa a obstarávateľa predložiť Úradu pre verejné obstarávanie po doručení námietky fotokópiu (listinnej) dokumentácie, ak potvrdí, že fotokópia súhlasí s originálom.
 • Z dôvodu zrušenia Rady Úradu je rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie v konaní o preskúmanie úkonov kontrolovaného preskúmateľné súdom.
 • Povinnosť navrhovateľa nahradiť trovy konania, ak navrhovateľ vzal podané námietky späť alebo podal zjavne neodôvodnené námietky a Úradu pre verejné obstarávanie vznikli v tomto konaní trovy v súvislosti s vypracovaním odborného stanoviska alebo znaleckého posudku.

Kaucia pri podaní námietok (§ 172 ZVO)

 • Spresnenie povinnosti zložiť (samostatnú) kauciu za každú skutočnosť, voči ktorej námietky smerujú.
 • Kaucia musí byť pripísaná na účet Úradu pre verejné obstarávanie najneskôr druhý pracovný deň nasledujúci po doručení námietky.

Deklaratórny výrok rozhodnutia v určitých konaniach o preskúmanie úkonov kontrolovaného (§ 175 ods. 1 a 2 ZVO)

 • V rámci vymedzených kontrolných konaní o postupe zadávania podlimitných zákaziek so stanovenými PZH bude úrad v rozhodnutí uvádzať len deklaratórny výpočet ustanovení ZVO, k porušeniu ktorých došlo.
 • V týchto prípadoch námietky nebudú mať odkladný účinok na uzavretie zmluvy.

Ďalšie dôležité zmeny týkajúce sa činnosti úradu

 • Subjektom posudzujúcim a rozhodujúcim o návrhu na vyhotovenie/úpravu referencie už nie je Rada úradu ale Úrad pre verejné obstarávanie (§ 12 ZVO).
 • Prekluzívna lehota pri uložení 50 % zľavy pokuty (§ 173 ods. 13 ZVO).
 • Nový dôvod zastavenia konania o námietke (§ 175 ods. 1 písm. q) ZVO).
 • Preskúmanie právoplatného rozhodnutia Úradu predsedom (§ 177 ZVO).

Zmeny účinné od 01. augusta 2022

Zriadenie Zoznamu elektronických prostriedkov (§ 20, 158a a 158b ZVO)

 • „Elektronický“ postup zadávania zákaziek bude možné realizovať výlučne prostredníctvom elektronických prostriedkov, ktoré sú zapísané v tomto zozname.
 • Zoznam bude vedený úradom.

Zmeny účinné od 31. marca 2024

Legislatívne zakotvenie profesionalizácie vo verejnom obstarávaní (§ 184a a nasl. ZVO)

 • Povinnosť vykonávať činnosť vo verejnom obstarávaní prostredníctvom odborného garanta okrem zákonom vymedzených prípadov.
 • Úprava práv a povinností odborných garantov.
 • Vedenie zoznamu odborných garantov Úradom pre verejné obstarávanie.