+421 911 566 378 info@tatratender.sk

Tatra Tender s.r.o. sa tiež aktívne zúčastňuje viacerých projektov s partnermi z ďalších členských krajín EÚ. Doteraz najvýznmnejším projektom s účasťou našej spoločnosti je Zelené obstarávanie v praxi (Green ProcA).

Hlavným cieľom projektu Green ProcA je podpora a zavedenie zeleného verejného obstarávania (green public procurement – GPP) do procesov orgánov verejnej správy. Projekt sa primárne zameriava na signatárov Dohovoru primátorov, aby zahrnuli procesy zeleného obstarávania do svojho Akčného plánu  trvalo udržateľného energetického rozvoja (Sustainable Energy Action Plans – SEAP). Okrem toho na podporu zo strany projektu môžu kvalifikovať aj tie miestne samosprávy, ktoré sa práve pripravujú na to, aby sa stali signatármi Dohovoru primátorov alebo  majú iné dobrovoľné ciele  na zvýšenie energetickej efektívnosti alebo znižovania emisií CO2.

http://gpp-proca.eu/sk/o-projekte/

Hlavnými prvkami projektu Green ProcA na podporu zeleného obstarávania sú:

  • zriadenie informačných centier pre zelené obstarávanie v siedmich krajinách, zúčastňujúcich sa projektu, ktoré poskytujú pomoc a usmernenie  v tom, ako začať a pokračovať v procese zeleného verejného obstarávania
  • poskytnutie viac ako 100 inštitucionálnych bezplatných školení o zelenom verejnom obstarávaní, resp. organizácia informačných podujatí pre verejných obstarávateľov
  • min 42 pilotných projektov o zelenom obstarávaní v mestách a obciach, alebo ostatných verejných sektoroch
  • vypracovanie databázy príkladov najlepšej praxe z oblasti zeleného obstarávania
  • organizácia odovzdávania národných ocenení pre najlepšie zelené obstarávanie
  • organizácia odovzdávania európskeho ocenenia pre najlepšie zelené obstarávanie

Projekt Green ProcA rozvíja spoluprácu s partnermi z verejného sektora na národnej aj medzinárodnej úrovni, ako napríklad s Kanceláriou pre Dohovor primátorov, komunálnymi partnermi, mestami a združeniami , ako aj  internetovými platformami pre verejné obstarávania.

Projekt Green ProcA je podporovaný programom Európskej Komisie Inteligentná energia pre Európu (IEE), ktorý beží od marca 2014 do augusta 2016.

Projekt Green ProcA nadväzuje na výsledky predchádzajúceho projektu Buy Smart Plus, ktorý bol rovnako podporovaný z programu IEE v rámci Európskej komisie.