+421 911 566 378 info@tatratender.sk

PROTIKORUPČNÁ POLITIKA

V súlade s požiadavkami medzinárodných štandardov bola v januári 2021 schválená Protikorupčná politika Tatra Tender s.r.o. a prijaté rozhodnutie o rozšírení integrovaného systému manažérstva o certifikáciu podľa normy STN ISO 37001:2019.

Riadenie korupčných rizík spoločnosti Tatra Tender s.r.o. je záväzné pre všetkých zamestnancov spoločnosti a zamestnanci sú s týmto dokumentom preukázateľne oboznámení. Protikorupčné ustanovenia sú primerane zapracované aj do obchodných zmlúv so zákazníkmi.
Účelom protikorupčnej politiky je zlepšiť protikorupčnú prevenciu a boj proti korupcii a zohľadňovať pritom súčasnú dynamiku korupčných javov, podmienok a príležitostí, vznik nových korupčných situácií, identifikované korupčné riziká a príčiny korupcie. Predstavuje orientačný základ pre vypracovanie a zdokonaľovanie protikorupčných opatrení a stratégií.

ZÁSADY PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

Zásada prevencie
Zásada profesionality a poctivého obchodného styku
Zásada zákonnosti
Zásada nediskriminácie
Zásada kontroly vnútorných procesov
Zásada transparentnosti

CIELE PROTIKORUPČNEJ POLITIKY

• Na základe posúdenia a pravidelného vyhodnocovania identifikovaných korupčných rizík zaviesť opatrenia na elimináciu možností vzniku a existencie korupčného rizika vo všetkých oblastiach fungovania a procesoch rozhodovania spoločnosti,
• Zabezpečiť funkčný systém kontroly a odhaľovania korupčných činností,
• Vytvoriť podmienky pre účinné a bezpečné oznamovanie podozrení z protispoločenskej činnosti, a systém vybavovania prijatých oznámení a podnetov,
• Zaviesť systém monitorovania účinnosti a efektívnosti implementácie protikorupčnej politiky v spoločnosti,
• Presadiť silnú kultúru integrity a vytvoriť prostredie, ktoré otvorene odmieta korupčné konanie,
• Zvyšovať povedomie zamestnancov o korupcii a ochrane jej oznamovateľov v záujme posilňovania ich protikorupčného správania.

PROTIKORUPČNÉ OPATRENIA

Priorita 1: Zaviesť a udržiavať efektívny systém manažérstva proti korupcii
Priorita 2: Vytvárať a neustále zlepšovať protikorupčné prostredie

Monitorovanie a hodnotenie účinnosti a efektívnosti bude vykonávané 1 x ročne, a vykoná sa aktualizácia registra korupčných rizík a prijatých nápravných/preventívnych opatrení.