+421 911 566 378 info@tatratender.sk

NAHLASOVANIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

NAHLASOVANIE PROTI-SPOLOČENSKEJ ČINNOSTI

Podnetom je anonymné oznámenie a neanonymné podanie fyzickej osoby o inej protispoločenskej činnosti ako závažnej protispoločenskej činnosti o ktorej sa dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie.

Cieľom smernice Prijímanie a vybavovanie podnetov je zabezpečenie jednotného postupu spoločnosti Tatra Tender s. r. o. v súvislosti s oznamovaním kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti, zároveň upravuje aj práva a povinnosti osôb pri oznamovaní protispoločenskej činnosti. Definuje postup pri podávaní, preverovaní, evidovaní oznámení, oboznámení oznamovateľa s výsledkom preverenia jeho oznámenia, spracúvaní osobných údajov uvedených v oznámení.

Za celé svoje obdobie existencie spoločnosti ako aj za rok 2021 neeviduje Tatra Tender s. r. o. žiadne podanie súvisiace s oznámením kriminality a protispoločenskej činnosti.

INFORMÁCIA O POSTUPE VYBAVOVANIA PODNETOV

Opatrenia súvisiace s oznamovaním kriminality a protispoločenskej činnosti sú interne rozpracované v smernici. Smernica vytvára vnútorný systém vybavovania podaní, podnetov a oznámení o kriminálnej a protispoločenskej činnosti.

Obsahuje tieto podstatné náležitosti:

• osobou zodpovednou za prijímanie podaní, podnetov a oznámení o kriminálnej a protispoločenskej činnosti je Manažér integrovaného systému manažérstva,

• lehota na preverenie podnetu je do 90 dní,

• lehota môže byť predĺžená o ďalších 30 dní, v prípade neanonymných podnetov bude táto skutočnosť s uvedením dôvodov oznámená oznamovateľovi podnetu,

• výsledok preverenia bude zaslaný do desiatich dní od preverenia podnetu, a to doporučene prostredníctvom pošty na požadovanú uvedenú adresu oznamovateľa (v prípade neanonymného podnetu),

• všetci zamestnanci sú preukázateľne oboznámení o osobe zodpovednej za prijímanie podnetov a spôsoboch podávania podnetov,

• osoby poverené preverením neanonymných podnetov sú povinné zachovávať mlčanlivosť o totožnosti osoby, ktorá podnet podala.

AKO POSTUPOVAŤ PRI NAHLASOVANÍ KRIMINALITY ALEBO PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI:

Zašlite podnet alebo vyplnený formulár podnetu jedným z uvedených spôsobov.
Kontakty na nahlásenie kriminality alebo protispoločenskej činnosti:

Spôsob kontaktovania: Podrobnosti:
E-mailom zaslaním formulára na adresu: eticka.linka@tatratender.sk
ÚSTNOU FORMOU do záznamu u Manažéra integrovaného systému manažérstva

na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04

v pracovné dni od 9-15 hod.

písomne s označením ,, Neotvárať – PODNET „ Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04
osobne s označením ,,Neotvárať – PODNET „ Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04
(pondelok – piatok od 9:00 do 15:00)