+421 911 566 378 info@tatratender.sk

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ŠETRÍME ENERGIU, PENIAZE A PLANÉTU

ENERGETICKY EFEKTÍVNE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE

ŠETRÍME ENERGIU, PENIAZE A PLANÉTU.

Naša spoločnosť sa dlhodobo úspešne venuje obstarávaniu energeticky efektívnych projektov. Spoločne s energetickými poradcami pripravujeme a realizuje verejné obstarávania s rôznymi formami úspory energie (Garantované energetické služby (GES), Energy Performance Contracting (EPC), Zmluvy s predĺženou zárukou).

Spravidla ide o modernizáciu objektov a zariadení, ktorá vedie k zníženiu nákladov na spotrebu energií a súvisiacich prevádzkových nákladov. Náklady na modernizáciu, ktorú podľa potrieb prijímateľa navrhne, naprojektuje, realizuje a financuje poskytovateľ, sa splácajú úplne alebo z časti z budúcich úspor, za ktoré sa poskytovateľ služby zaručí. Poskytovateľ služby počas obdobia splácania modernizácie poskytuje energetický manažment a vyhodnocuje dosahované úspory. V prípade, že by nastal výpadok úspor, zaväzuje sa poskytovateľ uhradiť prijímateľovi služby finančnú hodnotu výpadku úspor.

Energeticky efektívne verejné obstarávanie má okrem ekonomických aj pozitívne environmentálne dopady vyplývajúce jednak zo samotnej úspory energie a tiež z preferovania obnoviteľných zdrojov energie, najmä solárnej a geotermálnej.

REFERENČNÉ PROJEKTY

EPC REKONŠTRUKCIA KOTOLNE A PRÁČOVNE PSYCHIATRICKEJ LIEČEBNE PLEŠIVEC

$

Dar v hodnote takmer 1,5 milióna EUR - takto poeticky opisuje riaditeľ Psychiatrickej liečebňe Plešivec projekt energetickej efektívnosti, ktorého verejné obstarávanie sme realizovali už v roku 2013.

$

Pravdepodobne vôbec prvý projekt na vo verejnom sektore na Slovensku realizovaný metódou Energy Performance Contracting (EPC).

$

V spolupráci s energetickým poradcom ECB (https://ecb.sk) sme realizovali verejné obstarávanie energetickej služby, ktorá bol v tom čase novinka aj pre stavebný trh – jeden z uchádzačov namietal „účelové spojenie stavebných prác s energetickou službou“ – neuvedomujúc si, že ide o na Slovensku málo známy ale vo svete bežný a efektívny spôsob obstarania rekonštrukcie a prevádzky energetickej infraštruktúry, systematicky podporovaný EÚ.

$

Úspešnou sa stala spoločnosť Siemens, s.r.o., ktorá patrí k lídrom poskytovania EPC služieb v nadnárodnom meradle. Z technickej stránky bola existujúca centrálna parná plynová kotolňa nahradená efektívnejšími automaticky riadenými objektovými plynovými kotolňami v jednotlivých pavilónoch. Týmto riešením došlo k zníženiu spotreby zemného plynu o viac ako 1 480 MWh ročne, čo predstavovalo finančnú úsporu vo výške viac ako 60 tisíc € bez DPH ročne. Ďalšie úspory vo výške viac ako 71 tisíc € bez DPH liečebňa dosiahla zmodernizovaním technológie práčovne a zdroja pitnej vody.

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI NEMOCNICE S POLIKLINIKOU SV. JAKUBA FORMOU POSKYTNUTIA GARANTOVANEJ ENERGETICKEJ SLUŽBY

$

NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov je neštátne zdravotnícke zariadenie, poskytujúce komplexnú zdravotnú a sociálnu starostlivosť̌.

$

Tatra Tender s.r.o. úspešne realizoval verejné obstarávanie GES projektu v roku 2017. Prostredníctvom obstarávanej zákazky bolo možné dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie a tým tiež dosiahnuť úsporu prevádzkových nákladov. Investícia do rekonštrukcie bola financovaná z budúcich garantovaných úspor energie. Energetické opatrenia v projekte rekonštrukcie sa týkali komplexnej modernizácie práčovne, upgrade riadiaceho systému, dopojenie čiastkových riadiacich systémov na spoločný dispečing, zavedenie monitoringu spotreby energie a systému regulácie maxima spotreby elektrickej energie a vybudovania fotovoltickej elektrárne v areáli verejného obstarávateľa.

$

V roku 2018 tento projekt uspel v prestížnej celoslovenskej súťaži EFEKTIA organizovanej Asociáciou poskytovateľov energetických služieb (http://www.apes-sk.eu). Porota súťaže hodnotila projekty v kategóriách verejný a súkromný sektor. Vo verejnom sektore obsadil projekt striebornú priečku.

EKONOMICKÁ UNIVERZITA BRATISLAVA – GARANTOVANÁ ENERGETICKÁ SLUŽBA

$

Ekonomická univerzita v Bratislave (EUBA) v roku 2019 realizovala za asistencie Tatra Tender s.r.o. s spoločnosti ECB verejné obstarávanie projektu zvýšenia energetickej efektívnosti Študentského domova formou GES.

$

Verejná súťaž na službu GES s PHZ vyše 500.000 EUR bola úspešne realizovaná ako prvá zákazka na Slovensku podľa aktualizovaných požiadaviek na garantované energetické služby podľa zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickéj efektívnosti (v súlade s metodikou EUROSTATu). Úspešnou sa stala ponuka spoločnosti Veolia Energia Slovensko, a.s. (https://www.veolia.sk).

FAKULTNÁ NEMOCNICA S POLIKLINIKOU NOVÉ ZÁMKY – NAJVÄČŠÍ PROJEKT ENERGETICKÝCH ÚSPOR NA SLOVENSKU

$

Tatra Tender s.r.o. realizoval pre Fakultnú nemocnicu s poliklinikou v N¬ových Zámkoch (FNsP NZ) verejné obstarávanie projektu energetických služieb spočívajúcich v komplexnej moder¬ni¬zácii prevádzky.

$

Vďaka úspešne realizovanému verejnému obstarávaniu je FNsP NZ schopná úspešne uskutočniť rekon-štruk¬ciu zahŕňajúcu výmenu osvetlenia vo vybraných budovách, vybudovanie novej kotolne a práčovňu a rekonštrukciu vzducho¬techniky. Nemocnica vďaka zmenám v energetickom hospodárení šetrí na prevádzkových nákladoch ročne až 780-tisíc € - rozsahom tak ide o najväčší projekt svojho druhu na Slovensku. Náklady na vykurovanie, elektrinu a vodu nemocnici klesli celkovo o viac ako 35 percent. Významný je aj pozitívny vplyv na životné prostredie, emisie CO2 sa ročne znižujú o 2 000 ton. Úspešným uchádzačom a realizátorom projektu bola spoločnosť e-Dome,a.s. (https://www.e-dome.sk), patriaca do skupiny ESCO Slovensko, spoločného podniku ČEZ ESCO a SPP.

$

Celý projekt bol koncepčne riešený formou EPC, teda energetických úspor so zárukou. To znamená, že dodávateľ za dosiahnutie úspor ručí a zároveň sú investičné opatrenia splácané priamo z peňazí usporených za energie. Ne¬mocnica touto modernizáciou šetrí ročne viac než 8 152 MWh zemného plynu, 1 177 MWh elektriny a 40 535 m3 vody, čo je objem, ktorý by naplnil viac ako 16 olympijských bazénov.

EPC PROJEKT NA ZVÝŠENIE PREVÁDZKOVEJ EFEKTÍVNOSTI ENERGETICKÉHO HOSPODÁRSTVA NÚTPCHaHCH, VYŠNÉ HÁGY

$

Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy vďaka našej spoločnosti Tatra Tender s.r.o. úspešne uskutočnil verejné obstarávanie na projekt EPC na energetické služby v roku 2020.

$

Predmetom zákazky za vyše 2 mil. EUR bol návrh a realizácia opatrení na zvýšenie prevádzkovej efektívnosti energetického hospodárstva súboru budov Národného ústavu tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie vo Vyšných Hágoch a zlepšenie faktického stavu týchto budov.

$

Úspešným uchádzačom a realizátorom projektu sa stala spoločnosť e-Dome,a.s.

KOMPLEXNÉ ZABEZPEČENIE SYSTÉMU ZÁSOBOVANIA NÁRODNÉHO FUTBALOVÉHO ŠTADIÓNA ENERGIOU

$

V roku 2016 Tatra Tender s.r.o. realizovala obchodnú verejnú súťaže pre spoločnosť NFŠ, a.s. na obstaranie systému zásobovania Národného futbalového štadióna energiou, ktorého predmetom bolo:

  • vypracovanie a dodanie kompletnej realizačnej dokumentácie systému zásobovania a dodávok elektriny, tepla a chladu;
  • výstavba energetických zariadení a  komplexného systému zásobovania a dodávok energií;
  • prevádzkovanie a údržba energetických zariadení po dobu 20 rokov;
  • výroba a dodávka energií NFŠ a tretím osobám po dobu dobu 20 rokov.
$

Objem zákazky predpokladal dodávku tepla v hodnote cca 100 mil EUR pričom kritéria maximálnej ceny za dodávku elektriny, tepla a chladu, bol v rámci súťaže hodnotený aj podiel obnoviteľných zdrojov energie a vysokoúčinnej kombinovanej výroby elektriny a tepla a tiež maximálne medziročné zvýšenie ceny tepla a chladu.

$

Ako úspešná bola vyhodnotená ponuka spoločnosti SE Predaj, s.r.o.

MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK NOVÉ MESTO NAD VÁHOM, S.R.O. – DODÁVKA A INŠTALÁCIA ENERGOBLOKU S VYUŽITÍM OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV UL. BZINSKÁ

$

Predmetom zákazky je zákazky bol návrh, realizácia a financovanie vybudovania zdroja tepla a zabezpečenie servisu vybraných technologických zariadení vybudovaného zdroja tepla pre potreby Mestského bytového podniku. Proces verejného obstarávania sme realizovali postupom rokovacie konanie so zverejnením s cieľom získať od uchádzačov návrhy riešení, ktorými dôjde k zvýšeniu efektívnosti využitia energie v tepelnom hospodárstve s cieľom maximálneho priblíženia zásobovaného systému centralizovaného zásobovania teplom k splneniu parametrov účinného centralizovaného zásobovania teplom.

$

Úspešný uchádzač, konzorcium spoločností ESCO Slovensko a. s. (https://www.escoslovensko.sk) a HELORO s.r.o. (https://www.heloro.sk) vo svojej ponuke predložil technické riešenie s technológiami, ktoré sú založené na využití odpadového tepla a obnoviteľných zdrojov energie, ako geotermálna energia, aerotermálna energia a odpadné teplo z priemyselných procesov.