+421 911 566 378 info@tatratender.sk

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Pre zaistenie ochrany fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov spracovala spoločnosť Tatra Tender s. r. o. postupy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ. Prosím, oboznámte sa s Informáciami o spracúvaní osobných údajov.

DEFINÍCIA DOTKNUTEJ OSOBY

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje spracúva Tatra Tender s. r. o. vo svojom informačnom systéme ako prevádzkovateľ.

Dotknutými osobami vo vzťahu k Tatra Tender s. r. o. sú:
• dodávatelia tovarov služieb a prác;
• odberatelia služieb;
• zmluvné strany a nimi poverené osoby, ktoré sú uvedené v nájomných, kúpnych a sprostredkovateľských zmluvách a iných zmluvách, na faktúrach za služby a na iných faktúrach;
• zmluvné strany, ktorým je odpredaný alebo darovaný vyradený majetok;
• fyzické osoby tvoriace štatutárny orgán zmluvnej strany
• uchádzači o zamestnanie,
• žiadatelia o podporu, dary a sponzorstvo

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania osobných údajov je:
• agenda obstarania tovarov, služieb a prác;
• agenda nájmu, kúpy, predaja, vrátane sprostredkovania, predzmluvných vzťahov, zmluvných vzťahov, plnenia zmlúv, identifikácie zmluvných strán, evidencie zmlúv, plnenia súvisiacich právnych povinností vyplývajúcich zo zmluvných vzťahov;
• evidencie súvisiace so správou nehnuteľností;
• vyraďovania majetku
• obsadzovanie voľných pracovných miest;
• plnenia povinnosti zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným pracovným vzťahom
• na účel plnenia povinností zo zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom
• na účel splnenia si zákonných povinností Prevádzkovateľa a to najmä z oblasti účtovníctva a daní
• na účel sporovej agendy na právnom základe
• na účel plnenia zákonných povinností Prevádzkovateľa pri realizácii verejného obstarávania vrátane preukazovania odbornej spôsobilosti na právnom základe

Vaše osobné údaje budeme získavať a ďalej spracúvať na základe Vášho súhlasu, ak nás príslušné všeobecne záväzné právne predpisy neoprávňujú spracúvať tieto údaje bez súhlasu.

ROZSAH SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

• údaje uvedené v životopise, motivačnom liste a ďalších sprievodných dokumentoch dotknutej osoby, pracovnej zmluve alebo dohode a iných dokumentoch tvoriacich spis zamestnanca (napr. titul, meno a priezvisko, titul, adresa, fotografia, dátum narodenia, rodné číslo, bankové spojenie, číslo občianskeho preukazu, podpis);
• údaje uvedené v zmluvách, na listoch vlastníctva a v dokumentoch, ktorými sa preukazuje vzťah k predmetu zmluvy;
• iné osobné údaje, ktoré potrebujeme nevyhnutne spracúvať v súlade s účelmi uvedenými vyššie.

Spôsob kontaktovania: Podrobnosti:
E-mailom sp@tatratender.sk
Ústnou formou u Manažéra integrovaného systému manažérstva

na adrese: Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04

v pracovné dni od 9-15 hod.

Písomne poštou s označením ,, PODNET – GDPR“ Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04
Písomne osobne s označením ,, PODNET – GDPR“ Tatra Tender s.r.o., Krčméryho 16, Bratislava 811 04
(pondelok – piatok od 9:00 do 15:00)